Všeobecné obchodné podmienky

Účinnosť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“): od 01.01.2024.

I.
Účel prevádzkového poriadku a definícia pojmov

Účelom Všeobecný obchodných podmienok je stanoviť práva a povinnosti fyzických osôb zdržiavajúcich sa v areáli.

VOP predstavujú súhrn opatrení na ochranu zdravia osôb, ktoré v areáli zabezpečujú prevádzku, osôb, ktoré zabezpečujú športovú činnosť, ako i účastníkov športových aktivít.

VOP sú záväzné pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku areálu, pre osoby, ktoré vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na šport, vzdelávanie a rekreačné aktivity, ako i účastníkov športových, vzdelávacích a spoločensko-rekreačných aktivít.

VOP musia byť v areáli zverejnené na viditeľnom mieste.

Areál – priestor, ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ za účelom organizovania športových aktivít (najmä paintball, airsoft, laser tag, archery tag, escape room) Pozostávajúci z jedného samostatného ihriska, ktoré je čiastočne prekryté a z jedného ihriska, ktoré je celé zastrešené, z recepcie a zázemia, ktoré zahŕňa šatňu, bufet, sprchy, sklad výstroje.

Objednávateľ – zákonný zástupca účastníka tábora

Účastník tábora – pasívni aj aktívni účastníci tábora

Tábor – športová, vzdelávacia, športovo – rekreačná aktivita

Inštruktor/Animátor – osoba poverená prevádzkovateľom zabezpečujúca plynulý a bezpečný priebeh tábora

II.

Identifikačné údaje

Prevádzkovateľ: Zelenáči OZ
Osoba zodpovedná za prevádzku: Ing. Tomáš Tvarožek
Kontakt: info@herocamp.sk, Ľubovnianska 4, Bratislava, 851 07, Slovenská republika Prevádzková doba: Pondelok – Piatok, 8:00 – 16:00

III. Charakteristika areálu

Areál zahŕňa dve samostatné ihriská. Pričom jedno ihrisko 1 predstavuje samostatný objekt, čiastočne zastrešený so samostatným vstupom a ihrisko 2 je celé zastrešené, a je prepojené so zázemím, cez ktoré je riešený aj vstup. Na ihrisko 1 je možný vstup len v sprievode inštruktora cez samostatný vchod. Na ihrisko 2 je vstup cez vrátnicu za prítomnosti inštruktora

Areál má vyhradený priestor na oddych a občerstvenie v rámci zázemia a to vo forme bufetu, šatní, spŕch. Parkovanie je možné na vyhradených miestach pri areáli, pričom ide o nestrážené parkovisko

Vstup do areálu je bezplatný, pričom spoplatnené sú jednotlivé eventy, resp. tovar, ktorý je ponúkaný na predaj

IV. Objednávka a cena eventu

Objednávku je myslené umiestnenie dieťaťa do tábora, organizovanom v priestoroch prevádzkovateľa, prípadne na inom mieste, ktoré je špecifikované v záväznej prihláške do konkrétneho tábora.

Objednávku je možné realizovať prostredníctvom internetového obchodu obchodníka. Spolu s objednávkou bude objednávateľ vyzvaný na zaplatenie plnej výšky objednaného tábora. V prípade, že sa účastník tábora nedostaví v dohodnutom čase na miesto konania tábora, uhradená suma mu nebude vrátená.

Objednávku je možné zo strany objednávateľa zrušiť do 14 dní pred začiatkom konania objednaného tábora s možnosťou plnej refundácie ceny tábora. V prípade zrušenia objednávky v lehote kratšej ako 14 dní pred konaním objednaného tábora bude objednávateľovi refundovaných 50% z ceny tábora alebo ponúknutá možnosť bezplatného presunutia táborníka na iný turnus s voľnou kapacitou. V prípade zrušenia objednávky v lehote kratšej ako 5 dní pred konaním objednaného tábora zaniká objednávateľovi nárok na refundáciu v plnej výške uhradenej sumy.

Cena za účasť v tábore a ďalšie poplatky sa riadia aktuálnym cenníkom dostupným na recepcii areálu a na internetovej stránke www.herocamp.sk

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konkrétny turnus 14 dní pred začiatkom konania z dôvodu nenaplnenia minimálnej kapacity 7 účastníkov. V takom prípade prevádzkovateľ poskytne plnú refundáciu zaplatenej sumy objednávateľovi.

V.

Povinnosti objednávateľov

Oboznámiť účastníkov tábora s pravidlami a povinnosťami uvedenými v článku VI

Oboznámiť účastníkov tábora s pravidlami a povinnosťami priebehu tábora, ktoré im budú predložené na mieste, a/alebo vopred prostredníctvom e-mailu

Dodržiavať časový harmonogram objednaného tábora

page2image20658432

Objednávateľ nesie plnú hmotnú zodpovednosť za prihláseného účastníka tábora

Objednávateľ je povinný podpísať pred začiatkom tábora čestné prehlásenie o oboznámení sa s obsahom všeobecných obchodných podmienok

VI.

Povinnosti účastníkov tábora a objednávateľa, podmienky účasti na tábore

Účastník tábora musí mať uzatvorené úrazové poistenie po dobu trvania tábora, ktorého sa účastní.

Účastníkom tábora môže byť len osoba zverená do opatery Objednávateľa Objednávateľom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov

Pred začatím objednaného tábora je Objednávateľ povinný odovzdať podpísaný reverz za Účastníka tábora

Inštruktor je oprávnený skontrolovať totožnosť Objednávateľa a účastníkov tábora pri vstupe do areálu a v prípade potreby aj počas konania tábora

Všetci Účastníci tábora sú povinní sa v priebehu tábora riadiť pokynmi inštruktorov

Po prevzatí výstroja zodpovedá za ne každý Účastník tábora osobne, v prípade poškodenia či straty zbrane, doplnkov, výstroja alebo ich častí je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške

Každý Účastník tábora sa zúčastní tábora na vlastnú zodpovednosť, prípadne zodpovednosť zákonného zástupcu

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie odevu alebo časti odevu Účastníkov tábora; odporúča sa používať oblečenie primerané danému táboru

Každý Účastník tábora je povinný poznať a dodržiavať uvedené bezpečnostné pravidlá

Za porušenie pravidiel je inštruktor oprávnený Účastníka tábora, resp. organizátora vylúčiť z eventu a to bez nároku na finančnú alebo inú kompenzáciu.

VII.

Povinnosti inštruktorov a animátorov

Na začiatku tábora oboznámiť Účastníkov tábora s bezpečnostnými pravidlami Zastaviť hru v prípade ohrozenia zdravia hráčov
Zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku
Vytvárať čo najlepšie podmienky na realizáciu Tábora

Odomykať a uzatvárať areál

VIII.

V zmysle článku 6 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenia GDPR“), týmto organizátor ako dotknutá osobavyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke eventu prevádzkovateľovi. Organizátor vyslovuje súhlas so spracovaním týchto osobných údajov: mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla OP a čísla pasu, ktoré dobrovoľneposkytol/a/ alebo poskytne v súvislosti s poskytnutím eventu. Súhlas udeľuje prevádzkovateľovi na účel plnenia dohodnutých služieb, a to v rozsahu nutnom vzhľadom na výkon činností, ktoré sú jeho predmetom podnikania ako aj výkon činností s nimi bezprostredne súvisiacimi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje organizátor, že bol na túto skutočnosť upozornený a svojím podpisom výslovne súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov. Tento súhlas poskytuje na dobu neurčitú odo dňa udelenia tohto súhlasu. Doba spracúvania osobných údajov Objednávateľa je do momentu, kedy organizátor súhlas odvolá. Organizátor je v zmysle čl. 7 nariadenia

GDPR oprávnený písomne odvolať tento súhlas so spracúvaním osobných údajov. Organizátor vyhlasuje, že bol prevádzkovateľom poučený o svojich právach v zmysle zákona Nariadenia GDPR.

Poučenie dotknutej osoby v zmysle nariadenia GDPR: Dotknutá osoba (t. j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle Nariadenia GDPR) má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

*účely spracúvania
*kategórie dotknutých osobných údajov
*príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
*ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
*existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
*právo podať sťažnosť dozornému orgánu
*ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
*existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných
dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu

Dotknutá osoba má ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; b) využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu

v poštovom styku;
c) poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osobapodala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu uvedenú v predchádzajúcom odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

Dotknutá osoba má ďalej právo:
a) aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
b) právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa predchádzajúcej vety je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnútechnológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú
spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky)
c) aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

*dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov *spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia *prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

*dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa písm. c) , prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

d) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému satieto osobné údaje poskytli, bránil
e) kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku

6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému
na uvedených ustanoveniach
f) má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú

Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia poskytnutia služby alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to výlučne prostredníctvomoprávnených osôb.

Spracovaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

XI. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu ujmu alebo škodu, ktorá vznikne účastníkovi počas doby konania tábora, okrem prípadu, ak by takáto škoda vznikla v dôsledku porušenia povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu vecí, ktoré si účastník prinesie na miesto konania, ani za škody vzniknuté na majetku či zdraví Účastníka spôsobenú jeho vlastným konanímalebo konaním tretích osôb, ktoré sú v rozpore s týmito VOP. Prevádzkovateľ je oprávnený upravovať a meniť tieto VOP. Každý účastník svojím vstupom do areálu potvrdzuje, že si je vedomý existencie VOP, bol s nimi oboznámený, a že sa tieto zaväzuje dodržiavať.